Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Akershus 2019

Ungdataundersøkelsen i Akershus gjennomføres blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Akershus, er det viktig at så mange som mulig deltar.

HER FÅR DU INFORMASJON OM:

FORMÅL

HVORDAN GJENNOMFØRESUNGDATA

HVA SPØR VI OM I UNGDATA

STED OG TIDSPUNKTFOR GJENNOMFØRING

FRIVILLIGHET OG PERSONVERN

KONTAKTINFORMASJON

 

  • FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

Gi ungdommer som går på videregående skole i Akershus mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.

Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.

Gi mulighet for sammenligning med andre fylker og nasjonale tall, og bidra til forskning.

  • HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.

Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

  • HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

 Forhold til skole, venner og foreldre

 Fritid og fritidsaktiviteter

 Helse, trivsel og livskvalitet

 Mobbing

 Seksualitet

 Regelbrudd, vold, rusmiddelbruk

Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus - region øst (KoRus - Øst).

  • STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING

Undersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av uke 6 til 12.

  • DET ER FRIVILLIG Å DELTA

 Undersøkelsen er frivillig.

De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.

Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

  • PERSONVERN

Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.

Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.

Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2023. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.

Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personverombudet@oslomet.no).

Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.

NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

  • ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus - Øst, på oppdrag fra Akershus.

  • KONTAKTINFORMASJON

Kontaktperson i fylkeskommunen: Rådgiver Christin Løbach tlf: 413 24 212, e-post: christin.lobach@afk.no. Kontaktperson ved KoRus: Psykolog Kristine Langmyr tlf: 957 93 348, e-post: kristine.langmyr@sykehuset-innlandet.no.