Søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen for privatister, praksiskandidater og lærlinger

Søknadsfristen er fire uker etter oppmeldingsfristen, som er 1. februar for våreksamen og 15. september for høsteksamen. Dersom du er under utredning, og ennå ikke har dokumentasjon, må du skrive på søknadsskjemaet at dokumentasjon vil bli ettersendt.

• Det må søkes eksplisitt for hver eksamensperiode. Søknaden sendes i posten eller som vedlegg i e-post.
• Søknader som er mottatt etter søknadsfristens utløp eller ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.
• Søknaden skal være signert og ha vedlagt sakkyndig dokumentasjon som anbefaler tiltaket det søkes om.
Tiltak det kan søkes om, se informasjon på www.akershus.no/privatist.

 

Søknadsskjema ligger under VEDLEGG.