Vurdering på Stabekk

Fire grunnleggende prinsipper for underveisvurdering:

Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:

 1. forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
 2. får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
 3. får råd om hvordan de kan forbedre seg.
 4. er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling[1].

Vurdering og læring i klasserommet

Dialogen mellom lærer og elev

Et tillitsfullt forhold mellom elev og lærer og elevene seg imellom er av avgjørende betydning for kvaliteten på læringsarbeidet. Det er ingen motsetning mellom læreren som faglig autoritet og som jevnbyrdig samtalepartner.

Læreren skal ha høye ambisjoner på elevenes vegne og uttrykke tro på at de kan lykkes. Ambisjonene må imidlertid ikke bli urealistisk høye, slik at elevene sjelden opplever mestring. Denne balansen oppnås best ved at lærer og elev har tett og god dialog, der eleven får jevnlig veiledning og tilbakemelding. Slik underveisvurdering skjer best uten karakter. Er dialogen god, vil den påfølgende vurderingen med karakter være noe elev og lærer har felles forståelse av.

Tilbakemeldinger fra elevene er ett av de mest effektive virkemidlene en lærer kan benytte seg av for å utvikle undervisningen sin. Læreren bør bruke ulike former for undervisning og vurdering og ha en aktiv dialog med elevene om hva de har lært og hva de ikke har lært. Når læreren er åpen for slike tilbakemeldinger, kan hun tilpasse undervisningen til den enkelte klasse og sikre best mulig læringsutbytte. Dette gir god egenvurdering hos elev og lærer.    

Egenvurdering: Hva og hvordan?

Gjennom egenvurdering blir eleven og læreren bevisste ikke bare på hva elevene lærer, men også hvordan de lærer og hvordan de kan utvikle seg videre. Egenvurdering kan utføres på mange ulike måter[1]:

 • Stoppe opp underveis eller til slutt i undervisningsøkten:
  • Hvorfor gjør vi dette?
  • Hva har du lært i dag?
  • Hvordan fungerte dette opplegget?
 • Vurdere egen arbeidsprosess etter en periode, et prosjektarbeid, gruppearbeid e.l.:
  • Hva har jeg lært denne perioden?
  • Hvordan vil jeg vurdere min egen arbeidsprosess?
  • Hva kan jeg gjøre annerledes neste gang?
  • Hva kan læreren gjøre annerledes neste gang? 
 • Eleven velger og vurderer egne arbeider som bevis for læring og utvikling:
  • Sammenligning av to ulike arbeider: Hva har jeg lært og hvordan har jeg forbedret meg?
  • Hvilke tegn finner jeg på at jeg har oppfylt vurderingskriteriene?
  • Hva må jeg jobbe videre med?

Planlagte vurderingssituasjoner

Planlegging:

Alle større vurderingsaktiviteter planlegges i henhold til prøveplanen og gjøres kjent for elevene i forkant av hver periode. Prøveuker på Skolearena skal følges, men ukedag bestemmes i samarbeid med elevene.

Vurderingsform

Det er viktig at vurderingsformene varierer gjennom skoleåret. Skriftlig prøve, muntlige vurderingsformer, skriveøkt, prosjekt eller andre former, bestemmes i samarbeid med elevene. I fag med muntlig eksamensform må minst en av vurderingene være muntlig med karakter.

Underveisvurdering

Vi vet at den beste læringen foregår når elevene får vurdering underveis i arbeidet og ikke etter at jobben er gjort. Derfor bør vurderinger inneholde tilbakemeldinger til elevene underveis i prosessen før sluttproduktet er ferdig.

Vurderingskriterier

Kriterier for måloppnåelse for de ulike kompetansemålene må gjøres kjent for elevene i forkant av vurderingssituasjonene.

Tilbakemelding

En tilbakemelding skal fremme elevenes videre læring, og er ikke først og fremst en begrunnelse for karakteren de får. Tilbakemeldingen skal inneholde 2-4 konkrete punkter, for eksempel slik: «Dette var bra og dette bør du jobbe videre med til neste gang».

En god tilbakemelding:

 • er konkret med utgangspunkt i besvarelse
 • tar utgangspunkt i elevens nivå
 • peker framover mot videre arbeid: Hva må gjøres videre for å vise faglig utvikling?
 • følges gjerne opp med en samtale som sikrer at eleven forstår hva tilbakemeldingen betyr
 • gis tilbake til eleven så raskt som mulig

Regler og rutiner for vurdering på Stabekk

Elevens ansvar:

 • Møte fram og delta aktivt i opplæringen, inkludert vurderingssituasjoner slik at læreren får grunnlag til å vurdere elevens kompetanse.
 • Vurdere seg selv, sitt arbeid, sin arbeidsinnsats og egne læringsstrategier
 • Vise og dele sin kompetanse med lærer og medelever i all læringsaktivitet
 • Gi beskjed til faglærer dersom du blir syk ved en vurderingssituasjon

 Lærerens ansvar:

 • Legge til rette for at elevene får vist sin kompetanse i faget både underveis i timene og på planlagte vurderingssituasjoner
 • Gi elevene tilbakemeldinger som fremmer læring underveis i arbeidet og etter en vurderingssituasjon
 • Involvere elevene i vurderingen av sin egen læring

Halvårsvurdering

 • Gis midt i skoleåret, dvs. i forbindelse med avslutning av 1. termin. Gis med og uten karakter.
 • Halvårsvurdering med karakter skal gis skriftlig.
 • Halvårvurdering uten karakter skal gi eleven tilbakemelding om oppnådd kompetanse og hvordan eleven videre bør arbeide for å øke kompetansen i faget.  Denne kan gis skriftlig eller muntlig i form av samtale mellom elev og faglærer, men den skal kunne dokumenteres. Elevens underskrift er tilstrekkelig dokumentasjon.

Fravær fra planlagte vurderinger

 • Elever eller foresatte skal gi beskjed til faglærer eller skolen (67 83 54 00) før kl. 8.25 dersom de er syke den dagen de skal ha en planlagt vurderingssituasjon.
 • Elever som ikke gir beskjed om fravær får automatisk ordensanmerkning.
 • Elever som ikke har møtt til avtalt vurderingssituasjon kan ikke kreve ny vurdering etterpå.
 • Faglærer og elever bør være i løpende dialog om årsaker til fravær. Elever kan ha fravær fra vurderinger grunnet særskilte forhold som faglærer ønsker å ta hensyn til. I slike tilfeller kan det arrangeres en ny vurdering.

Varsling

Varsel om fare for ikke vurdering i fag sendes til eleven så snart slik fare oppstår.

 • Når eleven har vært fraværende fra vurdering i ett eller flere kompetansemål, en prøve eller ikke levert arbeid til vurdering.
 • Ved høyt timefravær som fører til at vurderingsgrunnlag i ett eller flere kompetansemål mangler.
 • Det må fremgå av varselet hvilke kompetansemål faglærer mangler vurderingsgrunnlag i.

Dokumentasjon

Vurderinger registreres på ITL – vurderingsoversikt

Litteraturliste

Nordahl, Thomas m fl. 2012. Dette vet vi om vurderingspraksis. Oslo: Gyldendal

Utdanningsdirektoratet: Fire prinsipper for underveisvurdering, 2014. Tilgjengelig fra: http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/4-prinsipper/ (Hentet 14.04.2015)

Utdanningsdirektoratet: Slik kan elevene involveres i vurderingsarbeidet, 2014. Tilgjengelig fra: http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/Tips-og-rad/slik-kan-elevene-involveres/ (Hentet 14-04-2015)